Noul site al Autorității Naționale pentru Cetățenie poate fi accesat la adresa http://cetatenie.just.ro/

Întrebări frecvente

Întrebare: Unde pot fi depuse cererile pentru redobândirea cetăţeniei române?

Răspuns: Cererile pot fi depuse la sediul Autorității Naţionale pentru Cetăţenie din București, la Birourile teritoriale din Iaşi, Galaţi, Suceava și Timişoara, precum și la sediul misiunii diplomatice a României din țara de domiciliu sau în țara unde dețineți un permis de ședere legal.

Întrebare: În ce condiţii se pot depune cereri prin reprezentant legal?

Răspuns:

Informaţiile referitoare la stadiul dosarului de acordare/redobândire a cetăţeniei se comunică personal sau unui reprezentant legal, numai în baza unui mandat scris.

Informaţiile se obţin numai după legitimare cu un document valabil, respectiv act de identitate sau carnet de avocat vizat la zi ori card de avocat şi stabilirea calităţii solicitantului (titular sau reprezentant legal).

 Dovada calităţii de reprezentant (mandatar – avocat sau neavocat) care acţionează în numele şi interesul părţii ce l-a mandatat în acest sens se face cu unul din următoarele documente:

procură, dată în formă autentică,

sau

împuternicire avocaţială (în baza contractului de asistenţă juridică, conform prevederilor Legii 51/1995, republicată).

În ceea ce priveşte procurile date în străinătate, precizăm următoarele:

- pentru procurile autentificate într-un stat semnatar al Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961 se utilizează procedura apostilei (România a aderat la Convenţie prin Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999, aprobată prinLegea nr. 52/2000). Apostila reprezintă o ştampilă specială ce trebuie aplicată de organul competent din ţara de origine, dând dreptul ca actul în cauză să fie folosit într-un alt stat semnatar al Convenţiei fără procedura supralegalizării. Procura respectivă va fi ulterior tradusă în limba română de un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei, iar semnătura traducătorului va fi legalizată de un notar public. Potrivit Convenţiei, prin aplicarea apostilei se atestă veracitatea semnăturii, calitatea în care a acţionat semnatarul actului sau, după caz, identitatea sigiliului sau a ştampilei de pe înscris;

- pentru procurile autentificate într-un stat care nu a aderat la Convenţie, se va folosi procedura supralegalizării semnăturilor şi sigiliile autorităţilor străine care au autentificat respectiva procură de către misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din acel stat sau de către Ministerul Afacerilor Externe al României.

Procura va fi ulterior tradusă în limba română de un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei, iar semnătura traducătorului va fi legalizată de un notar public.

Întrebare: Cum puteți afla informaţii despre stadiul soluționării dosarului depus la ANC?

Răspuns: Informaţiile legate de stadiul soluţinării pot fi vizualizate, pe baza numărului de dosar, accesând site-ul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie (http://cetatenie.just.ro)  - rubrica Stadiu Dosar, conform articolului de lege în baza căruia a fost depusă cererea de acordare / redobândire a cetăţeniei române, după cum urmează:

Articolul 8      http://cetatenie.just.ro/index.php/ro/centru-de-presa-2/dosar-articol-8 

Articolul 8^1  http://cetatenie.just.ro/index.php/ro/centru-de-presa-2/dosar-articol-8-1 

Articolul 8^2  http://cetatenie.just.ro/index.php/ro/centru-de-presa-2/dosar-articol-8-2 

Articolul 10    http://cetatenie.just.ro/index.php/ro/centru-de-presa-2/dosar-articol-10 

Articolul 11    http://cetatenie.just.ro/index.php/ro/centru-de-presa-2/dosar-articol-11 

De asemenea, informaţiile legate de stadiul dosarului pot fi primite şi în urma unei petiții adresate ANC cu indicarea numărului dosarului, precum și a celorlalte date de identificare cerute de legea petitiilor.

Întrebare: Care este termenul legal de soluționare a unei cereri de redobândire a cetăţeniei române?

Răspuns: Singurul termen legal prevăzut în Legea cetățeniei române nr. 21/1991 este cel de verificare de către Comisia pentru Cetățenie a îndeplinirii condițiilor necesare redobândirii cetăţeniei române potrivit art. 11, și anume de maximum 5 luni de la data înregistrării cererii.

Întrebare: Cum se comunică ordinul de acordare sau de redobândire a cetăţeniei române?

Răspuns: Ordinul de acordare sau de redobândire a cetăţeniei române se comunică solicitantului prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, imediat după emiterea ordinului de către Președintele Autorității Naționale pentru Cetățenie.

Întrebare: Când se depune jurământul de credinţă faţă de România?

Răspuns: În termen de 6 luni de la data comunicării ordinului preşedintelui ANC de acordare sau redobândire a cetăţeniei române, persoanele care dobândesc sau redobândesc cetăţenia română vor depune jurământul de credinţă faţă de România la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie pentru persoanele care au solicitat stabilirea domiciliului în România și la sediul misiunii diplomatice a României din țara de domiciliu sau de reședință, pentru persoanele care au solicitat menținerea domiciliului în străinătate.

Întrebare: Când se eliberează certificatul de cetăţenie română?

Răspuns: Certificatul de cetăţenie română este eliberat persoanei în cauză în cadrul ceremoniei de depunere a jurământului.

Întrebare: Care sunt etapele următoare după obținerea certificatului de cetățenie?

Răspuns: După obţinerea certificatului de cetăţenie, persoanele se vor prezenta la Oficiul Stării Civile, pe raza localităţii unde îşi au domiciliul în România, în vederea transcrierii în limba română a actelor de stare civilă (certificat de naștere/căsătorie).
Persoanele care nu au domiciliul în România vor cere transcrierea actelor de stare civilă la Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1 al municipiului Bucureşti. Mai multe informații pe http://www.dgepmb.ro/ .

Întrebare: În ce constă procedura retragerii cetăţeniei române?

Răspuns: Cetăţenia română se poate retrage persoanei care:

- aflată în străinătate, săvârşeşte fapte deosebit de grave prin care vatămă interesele statului român sau lezează prestigiul României, sau  se înrolează în forţele armate ale unui stat cu care România a rupt relaţiile diplomatice sau cu care este în stare de război;

- a obţinut cetăţenia română prin mijloace frauduloase;

- este cunoscută ca având legături cu grupări teroriste sau le-a sprijinit, sub orice formă, ori a săvârşit alte fapte care pun în pericol siguranţa naţională. 

Pierderea cetăţeniei române prin retragere are loc la data emiterii ordinului Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie de aprobare a retragerii cetăţeniei române.

Cetăţenia română nu poate fi retrasă aceluia care a dobândit-o prin naştere.

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF EmailE-mail